Condicions generals

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet de l'empresa EFIENER ENGINYERIA SLP (d'ara endavant "EFIENER") amb domicili social a C. General Prim, 3, 1r 1a, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), NIF B-64348667, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 39.038, foli 202, full B 335981, inscripció 2a.

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats en el web, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a les pàgines web cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els continguts que es trobin en la memòria cau de l'ordinador de l'usuari amb l'objectiu de rebre una informació plenament actualitzada.

Objecte

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats d'EFIENER, els seus productes i serveis.

Condicions d'utilització per a l'usuari

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i a principi de no discriminació per motius de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris; o la protecció de la joventut i de la infantesa. Així mateix, queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.

EFIENER es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense previ avís, i a adoptar quantes mesures consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

Propietat intel·lectual i industrial

S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips, i gràfics, inclòs el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor d'EFIENER per la qual cosa, l'autoria i el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il·lícita o delictiva.

Per tot això, l'usuari haurà d'abstenir-se d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulació o transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, llevat autorització expressa d'EFIENER, i fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-ho a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del mateix web per als usuaris, qui en cap cas podran dur a terme cap descàrrega, impressió còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb relació als missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera en la qual aquests consten en el sistema i als registres informàtics d'EFIENER.

Política de privacitat

En compliment de l'establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, EFIENER informa que les dades personals facilitades a per l'usuari, ja sigui a través del lloc web o per qualsevol altre mitjà, quedaran incorporats a un fitxer propietat d'EFIENER, qui garanteix la seguretat i confidencialitat d'aquestes dades.

EFIENER recull les dades de caràcter personal dels usuaris per poder prestar els serveis oferts en el lloc web, per elaborar perfils d'usuaris amb la intenció de millorar i personalitzar els serveis, i amb finalitats comercials, publicitàries i formatives.

L'usuari podrà exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades segons l'establert en la LOPDGDD dirigint per escrit la seva sol·licitud a LOPD-EFIENER, adreça C. General Prim, 3, 1r 1a, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), acompanyada de còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir.

Top